nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden


1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van JHNEWTREND (verder te noemen JHNEWTREND) en op alle (met afnemers van producten van JHNEWTREND) gesloten overeenkomsten.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.


2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle uitingen van JHNEWTREND op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2 Bestellingen kunnen met een volledig ingevulde bestelkaart (met vermelding van klantnummer, uw meest recente straatadres, de juiste bestelnummers en aantallen te bestellen artikelen), via websites van JHNEWTREND, via E-mail  worden geplaatst.

2.3 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Multishopper in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat JHNEWTREND de bestelling heeft geaccepteerd.

2.5 Wanneer men een product besteld met de optie vooraf overmaken geschiedt het bedrag binnen Zeven (7 ) dagen op onze rekening te staan anders wordt de bestelling ontbonden en het product teruggeplaatst in de webshop.


3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van JHNEWTREND zijn de actuele prijzen. De prijzen in mailingen kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het versturen van de mailingen zijn doorgevoerd.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is JHNEWTREND bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, exclusief kosten van vervoer, verzending en wettelijke bijdragen tenzij anders vermeld staat. Per bestelling wordt, afhankelijk van de wijze van betaling, éénmalig een op de websites en in de catalogi vermelde bijdrage in de verzendkosten in rekening gebracht.

3.4 JHNEWTREND is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.


4. Levering

4.1 JHNEWTREND bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de afnemer bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afhaalpunt of straatadres van de afnemer afgeleverd.

4.2 JHNEWTREND levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan verzenden wij  uiterlijk binnen drie weken na de acceptatie van de bestelling een bericht. Afnemer heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven ( 7 ) dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

4.3 JHNEWTREND  behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

4.4 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. De afnemer is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Alsdan wordt de levering eventueel op kosten van JHNEWTREND aangevuld of opnieuw gedaan.


5. Betaling

5.1 Betaling geschiedt per bank, giro, online bankieren of per PayPal op nader op de websites uiteengezette voorwaarden.

5.2 Indien is overeengekomen dat op rekening wordt betaald, geldt een (fatale) betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

5.3 In daartoe aanleiding gevende gevallen behoudt JHNEWTREND zich het recht voor een voorgestelde betaalwijze niet te aanvaarden. In dat geval wordt dat meegedeeld en wordt de bestelling na vooruitbetaling toegezonden.

5.4 Verrekening met vorderingen op JHNEWTREND of opschorting is niet toegestaan tenzij zulks alsnog schriftelijk wordt overeengekomen.

5.5 Vooruitbetaling kan slechts per Bank , PayPal of iDEAL.

5.6 Na overschrijding van een betalingstermijn is de afnemer de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,- verschuldigd. JHNEWTREND  kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.


6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van JHNEWTREND, totdat aan alle (betalingen) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 JHNEWTREND is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van JHNEWTREND  zijn gebleven terug te (laten) nemen.


7. Retourrecht

7.1 De afnemer heeft het recht door JHNEWTREND geleverde artikelen binnen ZEVEN ( 7) werkdagen na ontvangst te retourneren in originele verpakking.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet JHNEWTRND  de betaalde prijs, inclusief verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen.

7.3 Wanneer de door JHNEWTREND afgeleverde artikelen niet binnen de "zichttermijn" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

7.4 Een retourzending kan alleen worden verricht na schriftelijk  goedkeuring van JHNEWTREND .


8. Garantie

8.1 JHNEWTREND garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 30 dagen na aflevering.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij JHNEWTREND  worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, JHNEWTREND  het artikel kosteloos repareert of vervangt (ter keuze van JHNEWTREND ). Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke  voorzieningen. Indien het artikel niet meer te repareren is of JHNEWTREND heeft het desbetreffende artikel niet meer op voorraad, dan biedt JHNEWTREND  de mogelijkheid om het vervangende artikel tegen 50% van de kostprijs aan te schaffen, ofwel 50% van het aankoopbedrag retour te ontvangen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien:

           * wijzigingen aan het artikel of apparaat zijn aangebracht.
           * sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet            
in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing.
           * het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid.
           * sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen .
           * JHNEWTREND niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
                    


9. Persoonsgegevens

9.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van JHNEWTREND opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt JHNEWTREND de gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailing . JHNEWTREND  hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

9.2 Wanneer JHNEWTREND gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 9.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.


10. Aansprakelijkheid

10.1 De aansprakelijkheid van JHNEWTREND  met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

10.2 JHNEWTREND  is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

10.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van JHNEWTREND  beperkt tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de te zake verzonden factuur.


11. Informatievoorziening

11.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door JHNEWTREND al dan niet elektronisch aan de afnemer aangeboden. De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

11.2 JHNEWTREND stelt op haar website de volgende informatie beschikbaar:
         
           * haar vestigingsadres en het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel
           * de belangrijkste kenmerken van de producten, waaronder de prijs
           * de wijze en kosten van aflevering en betaling
           * het adres waar klachten kunnen worden ingediend indien dat anders is dan haar vestigingsadres.

11.3 Indien afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden of vernietigen op grond van het feit dat JHNEWTREND niet zou voldoen aan wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.


12. Geschillen

12.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar JHNEWTREND is gevestigd bevoegd, tenzij JHNEWTREND  voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest. 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.